Географија

ПРВИ РАЗРЕД

 1. Земља у космосу
 2. Географске последице Земљиног облика и њених кретања
 3. Земљине унутрашње геосфере
 4. Минерална грађа Земљине коре
 5. Стене – магматске, седиментне и метаморфне
 6. Геолошки развој Земљине коре
 7. Рељеф литосфере – епирогени и орогени покрети
 8. Вулканизам
 9. Земљотреси
 10. Облици рељефа настали деловањем спољашњих сила
 11. Речна ерозија
 12. Абразија
 13. Глацијална ерозија
 14. Еолска ерозија
 15. Крашка ерозија
 16. Атмосфера састав ваздуха и структура атмосфере
 17. Темпера ваздуха
 18. Ваздушни притисак
 19. Ветар
 20. Испаравање и влажност ваздуха
 21. Магле, облаци и трајање сунчевог сјаја
 22. Време
 23. Клима
 24. Хидросфера и светско море
 25. Хемијске и физичке особине морске воде
 26. Кретање морске воде
 27. Значај и загађење Светског мора
 28. Подземне воде
 29. Реке
 30. Језера
 31. Лед на копну
 32. Биосфера – биљни и животињски свет
 33. Земљиште
 34. Распрострањење биљних заједница и животињског света на Земљи

      ДРУГИ РАЗРЕД

 1. Географска карта – математичка основа географске карте
 2. Картографски метод у географији – географски елементи карте
 3. Одлике и фактори демографског развоја – природни прираштај, миграције
 4. Распоред становништва на Земљи – густина насељености
 5. Структура становништва
 6. Насеља
 7. Основни политичко – географски садржаји и типови држава
 8. Политичка карта света до Другог светског рата
 9. Савремена политичка карта света
 10. Светска привреда и међународна подела рада
 11. Индустријализација као друштвено – економски процес
 12. Неравномеран развој – основна противуречност савременог света
 13. Одлике политичко – географска подела Азије
 14. Становништво Азије
 15. Економско – географске одлике Азије
 16. Јапан и Кина  економско – географске одлике
 17. Африка одлике и политичко – географска подела
 18.  Становништво Африке
 19. Економско – географске одлике Африке
 20. Латинска Америка  – одлике и политичко – географска подела
 21. Становништво Латинске Америке
 22. Економско – географске одлике Латинске Америке
 23. Становништво Англоамерике
 24. САД и Канада –  економско – географске одлике
 25. Аустралија и Океанија – одлике и политичко – географска подела
 26. Становништво Аустралије и Океаније
 27. Европа – одлике и политичко – географска подела
 28. Становништво и култура европских народа
 29. Економско – географске одлике Европе
 30. Европска унија
 31. Русија – одлике и политичко – географска подела
 32. Становништво и култура народа Руске федерације
 33. Економско – географске одлике Русије

ТРЕЋИ РАЗРЕД

1.       БАЛКАНСКО ПОЛУОСТРВО, СТАРАЊЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
2.       ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ СРБИЈЕ И ЊЕГОВ ЗНАЧАЈ
“““““““““““““““““““““““““““““““““““`
3.       РЕЉЕФ СРБИЈЕ
4.       ПЛАНИНСКА РЕГИЈА (ДИНАРСКЕ, КАРПАТСКЕ И СРПСКО-МАКЕДОНСКА МАСА)
5.       ПАНОНСКА РЕГИЈА И ЈУЖНИ ОБОД ПАНОНСКОГ БАСЕНА
6.       КЛИМА- елементи и фактори, преблем загађивања ваздуха
7.       КОНТИНЕНТАЛНА КЛИМА
8.       УМЕРЕНО-КОНТИНЕНТАЛНА КЛИМА
9.       ЈЕЗЕРА СРБИЈЕ
10.   РЕКЕ СРБИЈЕ
11.   НАЦИОНАЛНИ ПАРКОВИ У СРБИЈИ  (ЗАШТИТА И УНАПРЕЖЕЊЕ ПРИРОДЕ)
“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““
12.   СТАНОВНИШТВО – БРОЈ, ПРИРОДНИ ПРИРАШТАЈ, ГУСТИНА НАСЕЉ., МИГРАЦИЈЕ
13.   СТРУКТУРА СТАНОВНИШТВА
14.   НАСЕЉА
““““““““““““““““““““““““““““
15.   ПРИВРЕДА (сектори, услови за развој)
16.   ПОЉОПРИВРЕДА
17.   ЗЕМЉОРАДЊА
18.   СТОЧАРСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ
19.   ИНДУСТРИЈА
20.   ТЕШКА ИНДУСТРИЈА (црна, обојена)
21.   ЛАКА ИНДУСТРИЈА
22.   РУДАРСТВО
23.   ЕНЕРГЕТИКА
24.   САОБРАЋАЈ –ЖЕЛЕЗНИЧКИ, ДРУМСКИ (природни и друштвени услови)
25.   ТУРИЗАМ (развој, значај, природни и друштвени услови)
26.   ТУРИСТИЧКЕ ВРЕДНОСТИ СРБИЈЕ
РЕГИЈЕ:
27.   ВОЈВОДИНА
28.   ЗАПАДНА СРБИЈА
29.   ШУМАДИЈА И ПОМОРАВЉЕ
30.   ИСТОЧНА СРБИЈА
31.   СТАРОВЛАШКО-РАШКА ВИСИЈА
32.   ЈУЖНО ПОМОРАВЉЕ
33.   КОСОВО И МЕТОХИЈА