Латински језик

I разред

Именске речи

I а – деклинација именица и придева

II о – деклинација именица и придева мушког и средњег рода.

III – деклинација именица и придева мушког, женског и средњег рода консонантских и

вокалске основе.

IV u – деклинација.

V е – деклинација.

Најважнији изузеци у деклинацији.

Компарација придева. Суплетивна и описна компарација.

Заменице: личне, присвојне, повратне, показне, односне, упитне.

Бројеви: основни и редни.

Глаголи

Индикатив времена презентске основе актива и пасива глагола I-IV конјугације и глагола III конјугације на – io. Индикатив времена презентске основе глагола esse. Индикатив времена перфекатске основе глагола I-IV конјугације, глагола III конјугације на – io и глагола esse. Партицип перфекта пасива. Индикатив времена сложених с партиципом перфекта пасива и глаголом esse. Императив презента и футура актива глагола свих конјугација и императив презента и футура глагола esse.

Непроменљиве врсте речи

Прилози; творба и компарација.

 

II разред

Глаголи

Значење и употреба начина. Конјунктив у независним реченицама. Конјунктив свих

времена у активу и пасиву глагола I-IV конјугације и глагола III конјугације на -io.

Конјунктив свих времена глагола esse.

Сложенице глагола еssе.

Депонентни и семидепонентни глаголи

Глаголска имена: партиципи и герундив; герунд и инфинитиви.

Перифрастична конјугација активна и пасивна.

Verba anomala: ire, ferre, velle и сложенице.

Verba defectiva. Verba impersonalia.

Синтакса глаголских имена (конструкције)

Аблатив апсолутни са и без партиципа.

Акузатив с инфинитивом (као објекат и као субјекат).

Номинатив с инфинитивом.

Синтакса реченица

Независна реченица. Независно-упитна реченица.

Сложена реченица и однос реченица у њој. Начин у зависним реченицама. Consecutio

temporum.

Зависно-упитне реченице.

Финалне реченице

Реченице после verba postulandi, impediendi, timendi.

Темпоралне реченице.

Каузалне реченице.

Концесивне реченице.

Консекутивне реченице.

Реченице са quin.

Компаративне реченице.

Кондиционалне реченице.

Релативне реченице.