Психологија

Предмет и гране психологије;
Експериментална метода: појам методе и суштинске одлике експерименталне методе;
Систематско посматрање и интроспекција: појам методе и одлике ове две методе;
Технике психолошких истраживања: тест, упитник, анкета, скала процене, пројективне технике;
Локализација психичких функција;
Ендокрине жлезде и њихов значај за психичко функционисање човека;
Перцепција: појам осећаја и опажаја, објективни и субјективни фактори процеса опажања;
Опажање особа: појам, фактори опажања и системске грешке при опажању особа;
Пажња;
Учење: појам учења; најважнији облици учења (класично условљавање, инструментално учење, учење увиђањем, учење по моделу); методе успешног учења; трансфер учења;
Памћење и заборављање;
Мишљење: појам и процес мишљења, мишљење и говор, врсте мишљења;
Стваралачко мишљење: критеријуми стваралаштва; фазе стваралачког мишљења;
Интелигенција: шта је интелигенција и теорије о структури интелигенције (Спирман, Терстон, Гарднер);
Мотивација: појам мотива и мотивације и подела мотива;
Хомеостазни мотиви,
Нехомеостазни мотиви;
Хијерархија мотива;
Сукоб (конфликт) мотива и фрустрације;
Реаговање на конфликте и фрустрације (реалистичке реакције; механизми одбране);
Емоције: компоненте емоција и подела емоција,
Теорије емоција: Џемс-Лангеова теорија,Кенон-Бардова теорија, теорија когнитивне процене,
Стрес,
Психички развој: филогенетски и онтогенетски развој;
Фазе онтогенетског развоја и формирање зреле личности;
Социјализација личности: појам, значај, фактори и извори социјализације,
Личност: како дефинишемо личност и како видимо структуру личности;
Теорије личности: Фројдова теорија, Масловљева теорија;
Измењена стања свести: сан, хипноза, ефекти психоактивних супстанци,
Поремећаји личности и њихово лечење;
Уџбеник: Психологија за ИИ разред гимназије, Биљана Милојевић-Апостоловић, Логос