Рачунарство и информатика

први разред

1.   Информација и информатика. Јединице за мерење информација

2.   Структура и принцип рада рачунара. Матична плоча. Процесор

3.   Врсте меморије рачунара

4.   Улазно-излазни уређаји

5.   Оперативни систем. Системски софтвер. Апликативни софтвер

6.   Основни елементи графичког интерфејса оперативног система(радна површина, прозор, икона, дугме, мени…)

7.   Датотека и основне операције над датотеком

8.   Коришћење симбола за форматирање текста

9.   Уметање у текст: специјалних симбола, датума и времена, слика, текстуалних ефеката

10. Форматирање текста (страница, ред, маргине, проред)

11. Уметање табеле у текст и рад са табелама

12. Писање математичких формула. Нумерисање страница

13. Набрајање

14. Појам рачунарске мреже. Глобална мрежа (Интернет)

15. Сервиси Интеренета: World Wide Web, ФТП, електронска пошта, веб-форуми

16. Претраживачи, претраживање и коришћење информација са Интернета

17. Друштвене мреже и њихово коришћење

18. Презентације и њихова примена

19. Основне операције са слајдом

20. Додавање и форматирање текстуалних објеката

21. Додавање нетекстуалних објеката (графички, звучни,видео)

22. Анимације објеката слајда

23. Анимације прелаза између слајдова

Књига      Рачунарство и информатика за први разред гимназије

Аутор   Миодраг Стојановић

 

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА II разред

I.            Rad sa tabelama

1.Osnovni pojmovi o programima za rad sa tabelama (struktura dokumenta, formati datoteka).

2.Podešavanje radnog okruženja (palete alatki, prečice, lenjir, pogled, zum…)

3.dodavanje, brisanje, premeštanje i preimenovanje radnih listova

4.Tipovi podataka.

5.Unošenje podataka u tabelu (pojedinačni sadržaji ćelija i automatske popune)

6.podešavanje dimenzija, premeštanje, fiksiranje i sakrivanje redova i kolona

7.unošenje formula sa osnovnim aritmetičkim operacijama, koristeći reference na ćelije

8.kopiranje formula, relativno i apsolutno referenciranje ćelija

9.funkcije za: sumiranje, srednju vrednost, minimum, maksimum, prebrojavanje, zaokruživanje

10.logičke funkcije

11.formatiranje ćelija (broj decimalnih mesta, datum, valuta, procenat, poravnanje, prelom, orijentacija, spajanje ćelija, font, boja sadržaja i pozadine, stil i boja rama ćelije)

12.sortiranje i filtriranje

13.namena različitih tipova grafikona, prikazivanje podataka iz tabele pomoću grafikona

14.podešavanje izgleda stranice dokumenta za štampanje (orijentacija papira, veličina, margine, prelom, uređivanje zaglavlja i podnožja, automatsko numerisanje strana)

15.pregledanje dokumenta pre štampanja, automatsko štampanje naslovnog reda, štampanje opsega ćelija, celog radnog lista, celog dokumenta, grafikona i određivanje broja kopija, štampanje dokumenta.

II.Računarska grafika

16.Uvod u računarsku grafiku

17.Načini predstavljanja slika u računaru – vektorska i rasterska grafika

18.Karakteristike računarske grafike – rezolucija i broj boja

19.Klasifikacija programa za rad sa računarskom grafikom

20.Formati datoteka

21.Ulazne i izlazne grafičke jedinice

22.Primer programa za kreiranje i obradu rasterske grafike

23.Uvoz slike sa kamere i skenera

24.Osnovne korekcije slike

25.Promena rezolucije slike i formata datoteke

26.Optimizacija za veb

27.Organizovanje fotoalbuma.

28.Štampanje rasterske grafike.

29.Alati za crtanje.

30.Palete boja.

31.Efekti, maske, isecanje, brisanje, kopiranje delova slike, podešavanje osvetljenosti, kontrasta itd.

32.Retuširanje i fotomontaža

33.Dodavanje teksta.

34.Izrada GIFanimacije.

35.Primer programa za kreiranje vektorske grafike

36.Podešavanje radnog okruženja.

37.Crtanje osnovnih grafičkih elemenata – objekata.

38.Transformacije objekata.

39.Kombinovanje objekata.

40.Dodavanje teksta.

41.Kombinacija rasterske i vektorske grafike.

42.Slojevi.

43.Globalni pregled crteža.

44.Štampanje vektorske grafike.

III  Multimedija

45.Načini predstavljanja zvuka u računaru.

46.Osnovni formati zapisa zvuka (WAV, MP3, MIDI,…)

47.Programi za reprodukciju zvučnih zapisa

48.Primer programa za snimanje zvuka

49.Načini predstavljanja videozapisa u računaru

50.Osnovni formati videozapisa

51.Programi za reprodukciju video zapisa

52.Uvoz video zapisa sa digitalne kamere

53.Primer programa za montažu video zapisa (kombinacija slike, videa i zvuka)

54.Postavljanje video zapisa na veb

IV  Napredno korišćenje interneta

55.Veb aplikacije za rad sa dokumentima (rad “u oblaku”, engl. cloud computing). Deljenje dokumenata na vebu

56.Blog

57.Vikialat

58.Elektronski portfolio

ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ РАЧУНАРСТВА И ИНФОРМАТИКЕ

3.ГОДИНА

ПАСКАЛ

 1. Радно окружење програмског језика Паскал
 2. Типови података
 3. Учитавање и исписивање података наредбе READ , WRITE
 4. Линијски програми
 5. Линијски програми са условним наредбама-разграната структура
 6. Наредба условног преласка  IF
 7. Наредба вишестуког гранања CASE
 8. 8.    Организација циклуса FOR
 9. 9.    Наредба циклуса са предусловом WHILE

10.Наредба циклуса са постусловом REPEAT

ДЕЛФИ

 1. основне карактеристике програма заснованих на прозорима
 2. Почетак рада и управљање Делфијем
 3. Образац и подешавање његових својства
 4. Пројектовање апликација линијске структуре
 5. Компоненте избора
 6. Контејнерске компоненте

Писмени део обухвата само задатке из Паскала.

Блог:

informatikasg.wordpress.com

Литература:

М.Чабаркапа Рачинарство и информатика за 3. разред ПАСКАЛ

М.Стојановић Рачунарство и информатика за 4. разред

ДЕЛФИ

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА IV разред

Базе података

 1. Појам базе података (БП).
 2. Системи за управљање базама података података (DBMSdatabase management system, примери примене DMBS-а).
 3. Разлика између податка и информације
 4. Информациони системи.
 5. Веза БП и информационих система.
 6. Модели БП.
 7. Релационе БП.
 8. Основни појмови релационих БП (колона, табела, врста).
 9. Појам кључа БП.
 10. Појам везе.
 11. Креирање везе између табела.
 12. Опис референцијалног интегритета.
 13. Тражење информација у табели.
 14. Сортирање, филтрирање и индексирање.
 15. Основе SQLкоманди  (дефиниционе SQL команде, контролнеSQL команде, манипулационе SQL команде).
 16. Појам и предност умрежавања
 17. Локалне мреже, формирање и структура
 18. Повезивање чворова мреже
 19. IP шема адресирања
 20. Рутери и рутирање
 21. Организација домена и доменских имена
 22. Систем доменских имена DNS(DomainNameSystem)
 23. Дељење ресурса локалне мреже
 24. Навигација кроз локалну мрежу
 25. Администрирање кућне локалне мреже
 26. Функционисање Интернета и основни Интернет протоколи
 27. Карактеристике основних технологија приступа Интернету
 28. Интернет-провајдери и њихове мреже
 29. Повезивање локалне мреже са глобалном мрежом (Интернетом)
 30. Увод (Функције Интернет-а, веб портали, Електронско пословање).
 31. Појам Веб
 32. Подела веб садржаја на статички и динамички веб
 33. Клијентске и серверске технологије
 34. Теорија веб дизајна
 35. Основе HTML
 36. Основни тагови HTML
 37. HTML контроле
 38. Стилови у HTML-у (каскадни стилови – CSS)
 39. Методе израде HTML докумената и каскадних стилова
 40. Презентација матурског рада као статичке интернет презентације.
 41. Шта је CMS
 42. Особине CMS
 43. Најчешће коришћени CMS портали (Joomla, WordPress