Социологија

1.Шта је социологија(предмет,сазнајни циљеви)

2.Различити облици сазнања о друштву

3.Социолошко истраживање(метод,фазе истраживања,технике)

4.Модерно друштво

5.Настанак и развој социологије

6.Огист Конт

7.Карл Маркс

8.Емил Диркем

9.Макс Вебе

10.Социолошке теорије после оснивача социологије

11.Појединац,култура и друштво

12.Положај и улога

13.Систем и структура

14.Друштвене групе(појам и врсте)

15.Организације

16.Бирократија

17.Институције

18.Класе(укључујући и новија схватања класа)

19.Друштвена покретљивост

20Статусне групе

21.Елита

22.Друштвене неједнакости и стратификација,фактори неједнакости

23.Врсте неједнакости

24.Друштвене промене

25.Теорије о друштвеним променама

26.Модерне и савремене промене

27.Становништво и друштво

28.Рад и подела рада

29.Промене у организацији производње

30.Различити аспекти рада (технологија и задовољство радом,сукоби на раду,незапосленост)

31.Економски аспекти друштва

32.Култура

33.Елементи културе

34.Врсте културе и супкултура

35.Религија

36.Социолошке теорије о религији

37.Политика

38.Нација(појам нације,нација,етничка група,раса)

39.Национализам(појам,врсте)

40.Идеологија

41.Врсте идеологије

42.Породица и брак

43.Девијантност

44.Облици друштвене девијације

45.Град и градски живот

46.Савремена урбанизација и проблеми модерног града

47.Екологија

48.Глобализација

Литература

Социологија,Владимир Вулетић,Клет,Београд

КОНСУЛТАЦИЈЕ,проф.Љубица Феринац

Четвртак, парна смена , пре подне од 11сати и поподне од 17 сати