Српски језик и књижевност

ПРВИ РАЗРЕД

Испитна питања из српског језика и књижевности за ванредне ученике првог разреда

А.  Књижевност

а)  Увод у проучавање књижевног дела

– Књижевни родови и врсте

– Сунце се дјевојком жени ( лирска народна песма)

– Бановић Страхиња (епска народна песма)

– Хасанагиница ( народна балада)

-Девојка бржа од коња ( народна приповетка)

-Л. Лазаревић: Први пут с оцем на јутрење (уметничка приповетка)

-А. П. Чехов: Туга ( новела)

( сва дела налазе се у Читанци)

– Софокле: Антигона (трагедија)-дело се чита у целини

б) Књижевност старог века

– Еп о Гилгамешу ( сумерско-вавилонска књижевн.)- лектира у целини

-Хомер: Илијада (6. певање из Читанке)-хеленска књижевност

-Библија: из Старог завета-Легенда о потопу; из Новог завета-Беседа на Гори, Страдање и васкрсење Христово ( из Читанке)

в) Средњовековна књижевност

-Значај рада Ћирила и Методија; најстарија словенска писма; Мирослављево јеванђеље

– Св. Сава: Житије Св. Симеона (одломак из читанке)

-Теодосије: Житије Св. Саве ( одломак)

-Деспот Стефан Лазаревић: Слово љубве ( читанка)

г) Народна ( усмена) књижевност

-Кнежева вечера, Марко пије уз рамазан вино, Диоба Јакшића, Ропство Јанковић Стојана, Бој на Мишару ( све песме налазе се у Читанци)

д) Хуманизам и ренесанса

-Ф. Петрарка: Канцонијер ( два сонета из читанке)

-Шекспир: Ромео и Јулија ( лектира у целини)

-Сервантес: Дон Кихот ( одломак из читанке)

-Д. Алигијери: Пакао( одломак)

Ђ) Барок и класицизам ( одлике, поетика)

-Молијер: Тврдица ( лектира у целини)

Б.  Језик

-општи појмови о језику

-раслојавање језика: језик,дијалект, социолект

-језичка норма и стандардизација

-функционални стилови

-дијалекатска основица српског језика

-књижевни језици до 19.века

-фонетика и фонологија-гласовне алтернације

-морфологија у ужем смислу-промена речи

-акценатски систем српског књижевног језика

-правопис-писање великог слова

Литература:

 1. Наташа Станковић-Шошо, Славко Петаковић, Бошко Сувајџић:Читанка за први разред средње школе, Логос
 2. Виолета Кецман, Јадранка Милошевић, Драгана Ћећез-Иљукић: Граматика за први разред средње школе, Логос
 3. Приручници по избору

 

ДРУГИ РАЗРЕД

1. Просветитељство- опште карактеристике

2. Доситеј Обрадовић: Писмо Харалампију, Живот и прикљученија

3. Јован Стерија Поповић: Тврдица (дело у целини)

4. Романтизам у Европи

5. Виктор Иго: Предговор Кромвелу

6. Џорџ Гордон Бајрон: Путовање Чајлда Харолда

7. Александар Сергејевич Пушкин: Евгеније Оњегин

8. Романтизам у српској књижевности

9. Вук Стефановић Караџић: Из предговора Српском рјечнику, О подјели и постању народних пјесама, Критика на роман Милована Видаковића Љубомир у Јелисијуму, Житије Хајдук- Вељка Петровића

10. Петар Петровић Његош: Горски вијенац (дело у целини)

11.Бранко Радичевић: Кад млидијах умрети, Ђачки радтанак

12. Ђура Јакшић: На Липару- Вече, Поноћ

13. Јован Јовановић Змај: Ђулићи, Ђулићи увеоци

14. Лаза Костић: Међу јавом и мед сном, Santa Maria della Salute

15. Реализам у Европи

16. Оноре де Балзак: Предговор Људској комедији, Чича Горио (дело у целини)

17. Николај Васиљевич Гогољ: Ревизор (дело у целини)

18. Лај Николајевич Толстој: Ана Карењина (дело у целини)

19. Реализам у српској књижевности

20. Светозар Марковић: Певање и мишљење

21. Јаков Игњатовић: Вечити младожења (дело у целини)

22. Милован Глишић: Глава шећера

23. Лаза Лазаревић: Ветар

24. Радоје Домановић: Данга, Вођа

25. Симо Матавуљ: Поварета

26. Стеван Сремац: Зона Замфирова(дело у целини)

27. Бранислав Нушић: Народни посланик (дело у целини)

28. Војислав Илић: Сиво, суморно небо, Јутро на Хисару

29. ГРАМАТИКА- МОРФОЛОГИЈА  – врсте речи (именице, заменице, придеви, бројеви, глаголи, прилози, предлози, узвици, речце, везници)

Уџбеници:

 1. Бошко Сувајџић, Наташа Станковић- Шошо, Александра Угреновић: Читанка за 2.разред с.ш. , Логос
 2. Слађана Савовић, Драгана Ћећез- Иљукић, Виолета Кецман: Граматика 2, Логос
 3. додатна литература по избору ученика

 

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД

Теорија:

 1. Основне одлике европске и српске модерне (одлике,правци,представници )
 2. Основне одлике европске и српске авангарде(одлике,правци,представници)

Поезија:

 1. Поезија Шарла Бодлера ( Везе, Албатрос)
 2. Поезија Алексе Шантића ( Вече на шкољу, Претпразничко вече)
 3. Поезија Јована Дучића ( Сунцокрети, Залазак сунца)
 4. Поезија Милана Ракића ( Долап, Искрена песма)
 5. Поезија В. Петковића Диса ( Тамница, Можда спава)
 6. В. Мајаковски: Облак у панталонама (одломак)
 7. Ф.Г.Лорка: Романса месечарка
 8. М.Бојић: Плава гробница
 9. М.Црњански: Суматра

10.Д. Васиљев: Човек пева после рата

11.О. Давичо: Хана

(све наведене песме налазе се у Читанци)

 Проза ( Лектире):

 1. А.П.Чехов: Ујка Вања (драма)
 2. Е. Хемингвеј: Старац и море (роман)
 3. Б.Станковић: Коштана (драма) и Нечиста крв (роман)
 4. И.Андрић: На Дрини ћуприја (роман)
 5. М.Црњански: Сеобе I књига (роман)
 6. Ф.Кафка: Процес (роман)
 7. П.Кочић: Мрачајски прото (приповетка из Читанке)
 8. Р. Петровић: Људи говоре ( краћи роман)

(наведена дела треба прочитати у целини)

Језик:

 1. Грађење речи(деривација,композиција,комбиновано грађење)
 2. Лексикологија( односи међу лексемама,терминологија и термини,фразеологија и фразеолошки изрази)
 3. Синтакса(комуникативна и предикатсска реченица,субјекатско-предикатска реченица,конструкције с објектом,копулативне конструкције,безличне и пасивне реченице,врсте синтагми)

Литература

 1. Мина Ђурић, Бошко Сувајџић, Наташа Станковић- Шошо: Читанка за 3. разред средње школе, Логос
 2. Весна Ломпар, Александра Антић: Граматика 3, Клет
 3. Приручници по избору

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

А. Књижевност

Слојевита структура књижевноуметничког дела

Методологија проучавања књижевности

Савремена поезија:

 1. Д. Максимовић: Тражим помиловање(избор)
 2. В. Попа: Каленић, Манасија, Кора (избор)
 3. М. Павловић: Пробудим се, Реквијем
 4. Б. Миљковић: Ватра и ништа(избор)
 5. С. Раичковић: Камена успаванка (избор)
 6. Избор из светске лирике 20.века(Одн, Сезер, Превер,Пастернак, Ахматова, Цветајева,Бродски)

Лектире:

1.В. Шекспир: Хамлет

2. Ј.В.Гете: Фауст

3. А. Ками: Странац

4. С. Бекет: Чекајући Годоа

5. Ф. Достојевски: Злочин и казна

6. И. Андрић: Проклета авлија

7. М. Селимовић: Дервиш и смрт

8. Д. Ћосић: Корени

9. Д. Ковачевић: Балкански шпијун

10. Борхес: Чекање(новела из Читанке)

Б. Језик

Синтакса:

Падежни систем и предлошко-падежне конструкције,падежна синонимија.

Систем зависних реченица. Систем независних реченица.

Основни појмови о негацији. Глаголска времена и глаголски начини.

Развој језика, настанак и развој писма.

Правопис: интерпункција

Литература:

 1. Предраг Петровић, Мина Ђурић, Бошко Сувајџић, Наташа Станковић- Шошо: Читанка за 4. разред средње школе, Логос
 2. Весна Ломпар, Александра Антић: Граматика 4, Клет
 3. Приручници по избору