Физика

I разред

УВОД

 1. Физика као наука о природи. Физичке величине.
 2. Вектори и основне операције са векторима

КИНЕМАТИКА

 1. Механичко кретање
 2. Равномерно и неравномерно кретање
 3. Брзина -теорија и задаци
 4. Убрзање-теорија и задаци
 5. Класични закон сабирања брзина
 6. Праволинијско кретање са сталним убрзањем-теорија и задаци
 7. Кретање материјалне тачке по кружној путањи-теорија и задаци
 8. Равномерно кружно кретање-теорија и задаци
 9. Ротационо кретање

ДИНАМИКА

 1. Узајамно деловање тела(маса,импулс,сила) -теорија и задаци
 2. Први и трећи Њутнов закон-теорија и задаци
 3. Други Њутнов закон и основна једначина динамике-теорија и задаци
 4. Инерцијални и неинерцијални системи референције
 5. Динамика кружног кретања-теорија и задаци
 6. Динамика ротације(момент силе,момент инерције, момент импулса тела) -теорија и задаци
 7. Основни закон динамике ротације

СТАТИКА

 1. Равнотежа материјалне тачке и крутог тела
 2. Трење. Сила трења-теорија и задаци

ГРАВИТАЦИЈА

 1. Њутнов закон гравитације(Земљина тежа, тежина тела, убрзање слоб. пада) -теорија и задаци
 2. Гравитационо поље -теорија и задаци
 3. Кретање тела у пољу Земљине теже-слободан пад и вертикални хитац -теорија и задаци

РАД И ЕНЕРГИЈА

 1. Механички рад и снага -теорија и задаци
 2. Кинетичка енергија -теорија и задаци
 3. Потенцијална енергија -теорија и задаци

ЗАКОНИ ОДРЖАЊА У МЕХАНИЦИ

 1. Закон одржања импулса и његова примена -теорија и задаци
 2. Закон одржања момента импулса -теорија и задаци
 3. Закон одржања енергије у механици -теорија и задаци

II разред

         МОЛЕКУЛСКО-КИНЕТИЧКА ТЕОРИЈА ГАСОВА

 1. Модел идеалног гаса
 2. Притисак гаса и средња кинетичка енергија гаса
 3. Општа једначина идеалног гасног стања-теорија и задаци
 4. Гасни закони (изотермски, изобарски и изохорски) -теорија и задаци

ТЕРМОДИНАМИКА

 1. Унутрашња енергија, количина топлоте, Први принцип термодинамике-теорија и задаци
 2.  Рад гаса при изопроцесима-теорија и задаци
 3. Други принцип термодинамике, топлотни мотори

ОСНОВИ ДИНАМИКЕ ФЛУИДА

 1. Једначина континуитета-теорија и задаци
 2. Бернулијева једначина-теорија и задаци

МОЛЕКУЛСКЕ СИЛЕ И АГРЕГАТНА СТАЊА

 1. Топлотно ширење
 2. Хуков закон-теорија и задаци
 3. Вискозност

ЕЛЕКТРОСТАТИКА

 1. Електрична сила, електрично поље, линије силе, флукс-теорија и задаци
 2. Електрични потенцијал, напон, рад у електричном пољу-теорија и задаци
 3. Електрична капацитивност, кондензатори-теорија и задаци
 4. Проводник у електричном пољу, дипол
 5. Диелектрик

СТАЛНА ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА

 1. Електрична струја (јачина, густина), електомоторна сила-теорија и задаци
 2. Омов закон-теорија и задаци
 3. Џул-Ленцов закон-теорија и задаци
 4. Кирхофова правила, везивање отпорника-теорија и задаци
 5. Електрична проводљивост чврстих тела и електролита
 6. Електрична струја у вакууму и у гасовима

  III разред

уџбеник: Физика за трећи разред гимназије природног смера , ЗУНС, 2007, Београд, аутори – Милан Распоповић и Зоран Распоповић

 ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА ИНДУКЦИЈА

 1. Електромагнетна индукција-теорија и задаци
 2. Фарадејев закон електромагнетне индукције-теорија и задаци
 3. Ленцово правило
 4. Самоиндукција

ХАРМОНИЈСКЕ ОСЦИЛАЦИЈЕ

 1. Линеарни хармонијски осцилатор-теорија и задаци
 2. Математичко клатно
НАИЗМЕНИЧНА СТРУЈА
 1. Наизменична струја, тренутне вредности струје и напона и њихове ефективне вредности -теорија и задаци
 2. R коло(термогени отпор, фазна разлика између i  и  u , Омов закон ) -теорија и задаци
 3. L коло(индуктивни отпор, фазна разлика између i  и  u , Омов закон ) -теорија и задаци
 4. C коло(капацитативни отпор, фазна разлика између i  и  u , Омов закон ) -теорија и задаци
 5. RLC коло(импеданца, фазна разлика између i  и  u , Омов закон ) -теорија и задаци
 6. Снага наизменичне струје-теорија и задаци
 7. Трансформатори

ТАЛАСИ У МЕХАНИЦИ

 1. Таласи у механици
 2. Таласна дужина. Брзина таласа-теорија и задаци
 3. Једначина таласа-теорија и задаци
 4. Одбијање и преламање таласа

АКУСТИКА

 1. Извори звука. Карактеристике звука-теорија и задаци
 2. Инфразвук и ултразвук

ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИ ТАЛАСИ И ТАЛАСНА ОПТИКА

 1. Електромагнетни таласи
 2. Интерференција светлости
 3. Дифракција светлости
 4. Одбијање и преламање светлости

ГЕОМЕТРИЈСКА ОПТИКА

 1. Сферна огледала. Конструкција ликова .Једначина сферног огледала-теорија и задаци
 2. Преламање светлости кроз призму и кроз планпаралелну плочу
 3. Сочива. Конструкција ликова. Једначина сочива-теорија и задаци

МАГНЕТНО ПОЉЕ

27.Амперов закон-теорија и задаци

28.Магнетна индукција, линије силе магнетног поља, магнетни флукс-теорија и задаци

29.Лоренцова сила-теорија и задаци

30.Магнетно поље струјног проводника

31.Амперова сила-теорија и задаци

32.Магнетици-три типа

 

IV разред

РЕЛАТИВИСТИЧКА ФИЗИКА

 1. Галилејеве трансформације и Галилејев принцип релативности
 2. Мајкелсонов оглед. Ајнштајнови постулати СТР
 3. Лоренцове трансформације
 4. Контракција дужине-теорија и задаци
 5. Дилатација времена-теорија и задаци
 6. Релативистичка динамика (маса,импулс и енергија)

ТОПЛОТНО ЗРАЧЕЊЕ И КВАНТНА ПРИРОДА СВЕТЛОСТИ

 1. Закони зрачења апсолутно црног тела-теорија и задаци
 2. Фотоелектрични ефекат -теорија и задаци
 3. Импулс и маса фотона-теорија и задаци

ТАЛАСНА СВОЈСТВА ЧЕСТИЦА и ПОЈАМ О КВАНТНОЈ МЕХАНИЦИ

 1.  Таласна својства честица-теорија и задаци
 2.  Хајзенбергове релације
 3.  Атомски спектри и модели атома
 4.  Борова теорија атома водоника-теорија и задаци

ФИЗИКА ЧВРСТОГ СТАЊА

 1. Суперпроводљивост
 2. Зонска теорија кристала

ИНДУКОВАНО ЗРАЧЕЊЕ

 1.  Спонтано и стимулисано зрачење. Ласери

ФИЗИКА АТОМСКОГ ЈЕЗГРА

 1.  Атомско језгро. Основне карактеристике. Димензије. Нуклеарне силе
 2.  Дефект масе и енергија везе-теорија и задаци
 3.  Природна радиоактивност.  зрачење-теорија и задаци
 4.  Закон радиоактивног распада-теорија и задаци
 5.  Нуклеарне реакције
 6.  Фисија и фузија

ОСНОВИ АСТРОНОМИЈЕ

 1.  Структура васионе
 2.  Сунчев систем
 3.  Еволуција звезда