Филозофија

 1. Постанак и развој логике
 2. Однос филозофије, науке и логике
 3. Извори и могућности сазнања
 4. Теорије истине
 5. Појам и образовање појмова
 6. Односи међу појмовима
 7. Врсте појмова
 8. Врсте и методе дефинисања
 9. Правила дефинисања
 10. Деоба и класификација
 11. Суд и став, структура суда
 12. Врсте судова
 13. Основне истинитосне таблице
 14. Логички квадрат
 15. Закључивање по аналогији
 16. Опште карактеристике индукције
 17. Логички проблем индукције
 18. Услови прихватљивости индуктивног закључка
 19. Опште карактеристике дедукције
 20. Теорија силогизма
 21. Фигуре силогизма и њихови модуси
 22. Формална правила силогизма
 23. Садржинска анализа силогизма
 24. Modus ponendo ponens i tollendo tollens
 25. Доказивање и оповргавање
 26. Рационално доказивање
 27. Логичке грешке у односу на формална правила
 28. Логичке грешке засноване на језичкој конфузији
 29. Методологија истраживања
 30. Језик научних теорија
 31. Утврђивање научних чињеница, посматрање и експеримент
 32. Научно објашњавање, постављање и проверавање хипотеза
 33. Основне филозофске методе

Професори: Александар Лукић, Jeлена Остојић

Литература: Михаило Марковић, Логика за трећи разред гимназије

ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ ФИЛОЗОФИЈЕ (ванредни ученици, IV разред)

 1. Име и појам филозофије, дисциплине и правци
 2. Хегелово схватање историје филозофије
 3. Однос филозофије и науке
 4. Милетско учење (Талес, Анаксимандар и Анаксимен)
 5. Хераклитово схватање Логоса
 6. Парменидово учење и Зенонове апорије
 7. Емпедоклова теорија о елементима
 8. Анаксагорино учење о Уму
 9. Атомисти
 10. Протагорин сазнајни и етички релативизам
 11. Сократово схватање врлине
 12. Сократова одбрана
 13. Платонова теорија идеја
 14. Платоново схватање идеалне државе
 15. Платонов мит о пећини
 16. Аристотелово схватање метафизике
 17. Аристотелова подела наука
 18. Аристотелово етичко учење
 19. Епикурејско и стоичко учење
 20. Новоплатонизам
 21. Рани хришћански мислиоци
 22. Проблем универзалија и схоластика
 23. Беконова нова метода
 24. Декартов метафизички дуализам
 25. Декартова методска сумња (Cogito ergo sum)
 26. Спинозино ученје о супстанцији
 27. Лајбницова монадологија и теодицеја
 28. Локова емпиристичка теорија идеја
 29. Хобсова политичка филозофија
 30. Хјумова критика метафизике (критика принципа каузалитета)
 31. Француска филозофија просввећености
 32. Развој немачке класичне филозофије
 33. Кантова теоријска филозофија
 34. Кантова практична филозофија
 35. Фихтеов субјективни идеализам
 36. Шелингова филозофија идентитета
 37. Хегелов систем апсолутног идеализма
 38. Хегелова филозофија историје
 39. Кјеркегорово учење
 40. Марксово схватање отуђења и праксе
 41. Шопенхауеров волунтаризам
 42. Ничеов витализам
 43. Логички емпиризам
 44. Хусерлова феноменологија
 45. Хајдегеров егзистенцијализам

 

 

ЛИТЕРАТУРА:

Кораћ, Павловић, Историја филозофије за средњу школу, ЗУНС, Београд

Цекић, Цветковић. Савић, Хрестоматија, ЗУНС, Београд