Хемија

ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ ХЕМИЈЕ ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ ПРВОГ РАЗРЕДА

 1. Структура атома. Изотопи
 2. Изградња електронског омотача атома. Хундово правило. Паулијев принцип искључења
 3. Периодни систем елемената
 4. Енергија јонизације. Афинитет према електрону. Електронегативност
 5. Ковалентна веза
 6. Јонска веза
 7. Релативна молекулска маса. Мол. Моларна маса. Моларна запремина
 8. Стехиометријска израчунавањак
 9. Енергетске промене у хемијским реакцијама
 10. Брзина хемијске реакције
 11. Фактори који утичу на брзину хемијске реакције
 12. Хемијска равнотежа. Константа равнотеже
 13. Фактори који утичу на хемијску равнотежу. Ле Шатељеов принцип
 14. Квалитативни састав раствора: количинска концентрација, масени удео
 15. Раствори електролита: Степен дисоцијације. Константа дисоцијације
 16. Јонске реакције
 17. Оксидоредукционе реакције
 18. Аренијусова теорија киселина и база
 19. Протолитичка теорија киселина и база

Литература:                                                                          Професори хемије:

Татјана Недељковић: Општа хемија 1                               Дуња Јурић                 Милена Башић

Радивој Николајевић, Милена Шурјановић: Збирка         Весна Љиљак              Катарина Живановић

задатака,из хемије за први и други разред гимназије

 

ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ ХЕМИЈЕ ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА

 1. Оксидоредукције
 2. Водоник, једињења водоника, изотопи
 3. Упоредна својства елемената 1. групе Периодног система елемената
 4. Оксиди Li, Na и K и њихове реакције са водом
 5. Једињења алкалних метала (сода, масна сода, кухињска со, шалитра)
 6. Упоредна својства елемената 2. групе Периодног система елемената
 7. Магнезијум и једињења магнезијума (12Mg)
 8. Калцијум и једињења калцијума (20Ca)
 9. Алуминијум (13Al)
 10. Угљеник и једињења угљеника (6C)
 11. Азот и амонијак (7N)
 12. Оксиди и киселине азота
 13. Фосфор и једињења фосфора (15P)
 14. Кисеоник и једињења кисеоника (8О)
 15. Сумпор и једињења сумпора (16Ѕ)
 16. Упоредна својства елемената 17. групе Периодног система елемената
 17. Кисеоничне киселине халогених елемената
 18. Флуор и хлор (9F; 17Cl)
 19. Бром и јод (35Br; 53I)

Литература:                                                                          Професори хемије:

Снежана Рајић: НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА                         Дуња Јурић                Милена Башић

за други разред гимназије                                                    Весна Љиљак            Катарина Живановић

 

 

ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ ХЕМИЈЕ ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА

 1. Алкани
 2. Изомери пентана, хексана и хептана
 3. Алкени
 4. Алкини
 5. Алкадиени
 6. Циклоалкани
 7. Ароматични угљоводоници
 8. Халогени деривати угљоводоника
 9. Подела и добијање алкохола
 10. Хемијске реакције алкохола
 11. Феноли
 12. Етри
 13. Хемијске реакције алдехида и кетона (са H2, H2O, NH3)
 14. Хемијске реакције алдехида и кетона (са CH3OH, са Грињаровим реагенсом)
 15. Алдолна адиција и оксидација алдехида и кетона
 16. Монокарбоксилне киселине
 17. Хлориди киселина
 18. Естри карбоксилних киселина
 19. Анхидриди карбоксилних киселина
 20. Амиди

Литература:                                                                          Професори хемије:

Татјана Недељковић: Органска хемија 3                           Дуња Јурић                Милена Башић

Весна Љиљак                Катарина Живановић

 

ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ ХЕМИЈЕ ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА

 1. Моносахариди
 2. Дисахариди
 3. Полисахариди
 4. Масне киселине
 5. Неутралне масти
 6. Фосфолипиди
 7. Стероиди (стероли и жучне киселине)
 8. Протеини- подела
 9. Структура протеина
 10. Ензими
 11. Структура и функција ДНК
 12. Структура и функција РНК
 13. Алкалоиди
 14. Антибиотици
 15. Витамини растворни у води
 16. Витамини растворни у уљу
 17. Стероидни хормони
 18. Хормони деривати аминокиселина
 19. Протеохормони

Литература:                                                                          Професори хемије:

Јулијана Петровић                                                                Дуња Јурић                Милена Башић

Смиљана Велимировић                                                        Весна Љиљак           Катарина Живановић

ХЕМИЈА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ